Rozmiar: 17534 bajtów

Fundacja "Rodzina" | Sławno 2003-2012 | Działamy na terenie miasta i gminy Sławno. Pomagamy rodzinom zubożałym i promujemy działania lokalne.
menu najważniejsze informacje na temat działalności Fundacji informacje na temat programów prowadzonych przez Fundację informacje na temat grantów, dotacji, darczyńców wspomagających Fundację informacje na temat wolontariatu informacje na temat nagród przyznawanych przez Fundację napisz do nas

Home | Programy stypendialne | Ośmiu wspaniałych | Programy wakacyjne
Świetlica | Warsztaty metodyczne | Uniwersytet Trzeciego WiekuPROGRAMY STYPENDIALNE FUNDACJI "RODZINA"


Fundacja "Rodzina" przyznaje stypendia od roku szkolnego 1994/95. Nasz program należy do najstarszych w Polsce prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Nadaliśmy mu nazwę "Talent za Talent", ponieważ premiuje uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych. Środki na stypendia pochodzą z darowizn firm i osób prywatnych, zbiórek pieniężnych oraz akcji zarobkowych prowadzonych przez wolontariuszy.

W pierwszym roku stypendia otrzymało troje uczniów. Z roku na rok program rozwijał się następująco:

Lp. Rok szkolny Ilość przyznanych stypendiów
podstawowe gimnazja średnie studia w tym
pomostowe
razem
1. 1994/95 3 - - - - 3
2. 1995/96 3 - 3 - - 6
3. 1996/97 4 - 3 - - 7
4. 1997/98 9 - 3 - - 12
5. 1998/99 11 - 7 3 - 21
6. 1999/2000 9 - 6 4 - 19
7. 2000/01 8 - 12 5 - 25
8. 2001/02 16 - 29 11 - 56
9. 2002/03 21 27 18 27 7/7 93
10. 2003/04 22 24 27 32 6/6 105
11. 2004/05 14 28 26 44 11 112
12. 2005/06 15 21 22 17 - 75
13. 2006/07 12 25 18 34 4/4 89
14. 2007/08 14 16 25 32 7/6 87
15. 2008/09 - 29 25 11 5/5 65
Razem: 161 170 224 220 40 775

Stypendia przyznawane są przez kapitułę powołaną przez Zarząd Fundacji na okres jednego semestru dwa razy w roku. Wypłacane są co miesiąc. Ich wysokość zmieniała się w ciągu lat i wahała się od 20 zł (kieszonkowe na wydatki szkolne dla pierwszaków) do 380 zł (krańcowa kwota wolna od pobierania zaliczek podatkowych).O stypendia ubiegają się sami uczniowie i studenci podpierając wnioski świadectwami szkolnymi, dyplomami i zaświadczeniami szczególnych osiągnięć w dziedzinie nauki, twórczości artystycznej, sportu oraz rekomendacjami wychowawców klas i rodziców.

W 2000 roku nasz program został włączony w ogólnopolski projekt Fundacji im. Stefana Batorego "Lokalne Programy Stypendialne - Równe Szanse". Fundacja "Rodzina" jest w nim od chwili powstania i przez cały okres jako jedyna w Zachodniopomorskiem. Fundacja Batorego przyznaje nam corocznie - po spełnieniu przez nas określonych wymagań - dotacje na stypendia dorównujące zgromadzonej na naszym koncie stypendialnym na ten cel w ciągu roku kwocie, ale nie więcej, niż 20.000 zł. Dotychczas otrzymaliśmy następujące granty na stypendia w kolejnych latach: 10.000, 20.000, 22.000 ( w tym 2.000 na założenie i prowadzenie strony internetowej), 20.000, 16.900, 18.600, 20.000, 20.000 i 20.000 złotych. Łącznie Fundacja Batorego przekazała nam 167.500 zł na stypendia.

Od roku szkolnego 2002/03 uczestniczymy w Programie Stypendiów Pomostowych dla studentów I roku dziennych studiów magisterskich w uczelniach państwowych. Jesteśmy jedyną organizacją lokalną w tym programie z naszego województwa. Współpraca z łódzką Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości, która administruje tym ogólnopolskim programem, polega między innymi na tym, że Fundacja "Rodzina" rekrutuje stypendystów i wnosi swój udział finansowy - 30% całej wysokości stypendiów. Stypendium Pomostowe - to 3800 zł rocznie (10x380), a od roku akademickiego 2009/10 kwota ta wzrośnie do 5.000 zł rocznie. Na ten program Fundacja "Rodzina" przeznaczyła dotychczas 45.600 zł. Pozostałe 70% (w naszym przypadku: 106.400 zł) dołożyła FEP w Łodzi z dotacji Narodowego Banku Polskiego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dotychczas Stypendia Pomostowe otrzymało 40 studentów ze Sławna.

Łącznie nasza Fundacja wypłaciła 6200 miesięcznych świadczeń.

Nasi stypendyści zajmują czołowe miejsca w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzyna rodowym. Wystarczy wymienić kilka nazwisk: Ju- styna Gruchot, Jacek Więckowski, Barbara Walczyk, Piotr Ścisło, Celina i Marlena Kucharskie, Aleksander Gaik... jeszcze wiele, wiele nazwisk, aby tę listę zakończyć talentem nieprzeciętnym: LIDIA WĘGRZYN - wyróżniająca się studentka Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Wielu stypendystów Fundacji "Rodzina" już ukończyło studia i - co nas bardzo raduje - niektórzy z nich wspierają finansowo nasze konto stypendialne.

Programy "Talent za Talent" i "Stypendia Pomostowe" zamierzamy kontynuować.

Zarząd Fundacji "Rodzina"

Home | Programy stypendialne | Ośmiu wspaniałych | Programy wakacyjne
Świetlica | Warsztaty metodyczne | Uniwersytet Trzeciego Wieku