Rozmiar: 17534 bajtów

Fundacja "Rodzina" | Sławno 2003-2012 | Działamy na terenie miasta i gminy Sławno. Pomagamy rodzinom zubożałym i promujemy działania lokalne.
menu najważniejsze informacje na temat działalności Fundacji informacje na temat programów prowadzonych przez Fundację informacje na temat grantów, dotacji, darczyńców wspomagających Fundację informacje na temat wolontariatu informacje na temat nagród przyznawanych przez Fundację napisz do nas

Home | Aktualności | Zarząd | Statut | Konto | Linki
Formularze wniosków | Z prasy | Galeria| Sprawozdania |STATUT FUNDACJI "RODZINA"

ustalony uchwałą Fundatorów dnia 5 sierpnia 1994 roku, z późniejszymi zmianamiI. Postanowienia ogólne

§ 1


Fundacja nosi nazwę "Rodzina" i zwana jest w dalszej części statutu "Fundacją". Jest organizacją pożytku publicznego.

§ 2


Fundacja została ustanowiona przez:
- Marię Poprawską
- Jana Srokę

§ 3


Fundacja działa na podstawie Ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U .Nr 21 poz.97/ z późniejszymi zmianami oraz Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. /Dz. U. Nr 96 z dnia 29 maja 2003 r./.

§ 4


Siedzibą Fundacji jest Sławno.

§ 5


Terenem działalności Fundacji jest terytorium miasta i gminy Sławno.

§ 6


Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 7


Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów realizowanych przez Fundację lub dla niej samej.


II. Cele i zadania Fundacji

§ 8


1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie: a/. pomocy społecznej , w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; b/. działalności charytatywnej 2. Celem Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy rodzinom zubożałym na terenie miasta i powiatu Sławno.
3 . Fundacja realizuje swój cel poprzez:
a/. organizowanie codziennej pomocy lekcyjnej z dożywianiem dla dzieci,
b/. pomoc rodzinom w wyposażeniu dzieci w podręczniki szkolne, przybory i materiały, garderobę oraz artykuły gospodarstwa domowego,
c/. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
d/. organizowanie pomocy świątecznej rodzinom ubogim,
e/.popieranie młodzieży szczególnie uzdolnionej poprzez przyznawanie stypendiów,
f/. współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych celów dobroczynnych.
4. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność statutową z zakresie oznaczonym w Polskiej Klasyfikacji działalności kodem 9133 Z (działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana).


III. Majątek i dochody Fundacji

§ 9


1.Realizację celów Fundacji zapewnia fundusz założycielski w kwocie 2.000.000 zł oraz inne dochody Fundacji.
2. Dochodami Fundacji są;
a/. subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
b/. dalsze świadczenia Fundatorów,
c/. inne dochody
3. Cały dochód Fundacji przeznaczany jest na realizację celów statutowych Fundacji.
4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie pobiera opłat za działalność pożytku publicznego

§ 10


Fundacja może na zasadach ogólnych zawierać umowy lub porozumienia z innymi fundacjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.


IV. Organy Fundacji

§ 11


Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji
2. Zarząd Fundacji

§ 12


1.Radę Fundacji powołują Fundatorzy.
2.Rada Fundacji składa się z 3-5 osób.
3.Kadencja Rady Fundacji trwa 5 lat.
4.Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku rezygnacji lub odwołania przez Fundatorów przed upływem kadencji.
5.Rada Fundacji jest organem kontroli wewnętrznej i nadzoru odrębnym od Zarządu.
6.Członek Rady Fundacji nie może być członkiem Zarządu Fundacji ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
7.Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.
8.Rada Fundacji wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

§ 13


1.Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej 1 raz w roku.
2.W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji.
3.Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu, w tym przewodniczącego lub zastępcy.

§ 14


Do zadań Rady Fundacji należy:
1.Powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji.
2.Sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Fundacji.
3.Planowanie działalności Fundacji.
4.Przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji.

§ 15


1.Zarząd Fundacji składa się z 2-4 osób.
2.Zarząd Fundacji powoływany jest przez Radę Fundacji na 5-letnią kadencję.
3.Zarząd może być odwołany przez Radę Fundacji przed upływem kadencji.
4.Pracą Zarządu kieruje Prezes Fundacji.
5.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w kwartale.

§ 16


1.Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji.
2.Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes.
3.Zarząd podejmuje uchwały większością głosów.
4.W przypadku równej ilości głosów "za" i ""przeciw"' o uchwale decyduje głos Prezesa Fundacji.

§ 17


1.Fundację reprezentuje dwóch członków Zarządu, w tym Prezes.
2.Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes


§ 18


1. Wszystkie funkcje w Fundacji pełnione są honorowo - bez wynagrodzenia.
2. Zabrania się organom Fundacji:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b) przekazywania ich majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich.V. Postanowienia końcowe

§ 19

1. Zmiany Statutu mogą dokonać Fundatorzy.
2. Do zmiany Statutu mają zastosowanie odpowiednie przepisy dotyczące jego ustalenia.

§ 20

Zarząd Fundacji składa właściwemu ministrowi oraz każdemu z fundatorów sprawozdanie z rocznej działalności do 31 marca każdego roku.

§ 21


1.Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.
2.Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy.
3.Likwidację Fundacji przeprowadza Likwidator wyznaczony przez Fundatorów. Likwidatorowi przysługują uprawnienia Zarządu Fundacji.
4.O wszczęciu likwidacji Likwidator powiadamia Ministra Edukacji Narodowej i Sąd Rejonowy w Koszalinie - IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Sławno, 24 czerwca 2008 roku
Fundatorzy: Maria Poprawska, Jan Sroka
Home | Aktualności | Zarząd | Statut | Konto | Linki
Formularze wniosków | Z prasy | Galeria| Sprawozdania | Hymn